Qian Li Zhi Wai 千里之外


屋簷如悬崖 风铃如沧海 我等燕归来
Wū yán rú xuán yá fēng líng rú cāng hǎi wǒ děng yàn guī lái
时间被安排 演一场意外 妳悄然走开
shí jiān bèi ān pái yǎn yī chǎng yì wài nǎi qiǎo rán zǒu kāi
故事在城外 浓雾散不开 看不清对白
gù shì zài chéng wài nóng wù sàn bù kāi kàn bù qīng duì bái
妳听不出来 风声不存在 是我在感慨
nǎi tīng bù chū lái fēng shēng bù cún zài shì wǒ zài gǎn kǎi
梦醒来 是谁在窗台 把结局打开
mèng xǐng lái shì shuí zài chuāng tái bǎ jié jú dǎ kāi
那薄如蝉翼的未来 禁不起谁来拆
nà báo rú chán yì de wèi lái jīn bu qǐ shuí lái chāi

我送你离开 千里之外 你无声黑白
wǒ sòng nǐ lí kāi qiān lǐ zhī wài nǐ wú shēng hēi bái
沉默年代 或许不该 太遥远的相爱
chén mò nián dài huò xǔ bù gāi tài yáo yuǎn de xiāng ài
我送妳离开 天涯之外 妳是否还在
wǒ sòng nǎi lí kāi tiān yá zhī wài nǎi shì fǒu hái zài
琴声何来 生死难猜 用一生 去等待
qín shēng hé lái shēng sǐ nàn cāi yòng yī shēng qù děng dài

闻泪声入林 寻梨花白 只得一行青苔
wén lèi shēng rù lín xún lí huā bái zhǐ dé yī xíng qīng tái
天在山之外 雨落花台 我两鬓斑白
tiān zài shān zhī wài yǔ luò huā tái wǒ liǎng bìn bān bái
闻泪声入林 寻梨花白 只得一行青苔
wén lèi shēng rù lín xún lí huā bái zhǐ dé yī xíng qīng tái
天在山之外 雨落花台 我等妳来
tiān zài shān zhī wài yǔ luò huā tái wǒ děng nǎi lái

一身琉璃白 透明著尘埃 妳无瑕的爱
yī shēn liú lí bái tòu míng zhe chén āi nǎi wú xiá de ài
妳从雨中来 诗化了悲哀 我淋湿现在
nǎi cóng yǔ zhōng lái shī huà le bēi āi wǒ lín shī xiàn zài

芙蓉水面采 船行影犹在 妳却不回来
fú róng shuǐ miàn cǎi chuán xíng yǐng yóu zài nǎi què bù huí lái
被岁月覆蓋 妳说的花开 过去成空白
bèi suì yuè fù gài nǎi shuō de huā kāi guò qù chéng kòng bái
Previous Post
Next Post
Related Posts